De verloskundigen

De verloskundigen

In onze verloskundige praktijk zijn vijf verloskundigen werkzaam: 

- Paula Deelen-Bekkers
- Katelijne van der Vleuten
- Carlijn Meuter
- Marloes Schilders
- Anne Koolen

NB. alle verloskundigen zijn tevens echoscopist.

Wij werken volgens een dienstrooster. 
Wij streven ernaar dat je ons alle vier minimaal één keer op het spreekuur treft, zodat je ons niet pas ontmoet tijdens je bevalling. 
Zowel de verloskundigen als de assistentes hebben een zwijgplicht. 
Alle informatie die ons in de zwangerschap wordt toevertrouwd wordt niet aan derden verstrekt.
 


Lees meer

De Assistentes

De Assistentes


Tijdens spreekuren worden wij bijgestaan door onze assistentes: 

- Monique Maas
- Lieke Donkers
- Anita Delisse


Zij nemen de telefoon aan tijdens het spreekuur en plannen alle zwangerschapscontroles in. 
Tevens meten zij de bloeddruk en controleren ze de urine. 
Achter de schermen verzorgen ze een groot deel van de administratie. 


Lees meer

Privacy Policy

Privacy Policy De Peppelaer verloskundig centrum

Algemeen:

De Peppelaer verloskundig centrum hecht veel waarde aan de
bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Verwerking persoonsgegevens:
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van
deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en
heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet
gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder
andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit
privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten, die gelden
op grond van de AVG.

De plichten van De Peppelaer verloskundig centrum:
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met je
persoonsgegevens. De Peppelaer verloskundig centrum houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich
mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de algemene doelen waarvoor deze zijn verstrekt:
           1. voor zorgverlening;
           2. voor doelmatig beheer en beleid;
           3. voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
          deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in dit privacy beleid nader
          uitgewerkt. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn;
 • je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening;
 • onze medewerkers en studenten binnen De Peppelaer verloskundig centrum verplichten om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens; 
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren
Als verloskundig centrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in
algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
onderstaande contactgegevens:

De Peppelaer verloskundig centrum
Borchmolendijk 1
5492 AJ Sint-Oedenrode
telnr: 073 5477795


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
In ons verloskundig centrum kunnen diverse persoonsgegevens van je
verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen en voor het
financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor,
bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor je gezondheid of ter voldoening aan een
wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op
grond van de Wet Publieke Gezondheid.

Je persoonsgegevens worden door De Peppelaer verloskundig centrum
verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • het aanmaken van je dossier;
 • het inloggen op je account;
 • het bijhouden van je medisch dossier;
 • het inplannen van een afspraak;
 • het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren;
 • het versturen van een nieuwsbrief/informatieve e-mail
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je
vragen:
 • NAW-gegevens;
 • e-mail adres;
 • telefoonnummer van jou en van je partner;
 • gegevens betreffende je gezondheid, de gezondheid en het geslacht van je partner, van evt kinderen van een of beiden van jullie, bepaalde gezondheidsvragen over je familie en die van je partner;
 • de naam en het relatienummer van je zorgverzekeraar;
 • de naam van je andere zorgverleners;
 • IP-adres;
 • spreektaal;
 • geloofsovertuiging;
 • opleiding, werk en sociale achtergrond van jou en je partner.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden:
De medewerkers van De Peppelaer verloskundig centrum hebben de
verplichting om vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in
dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens je uitdrukkelijke
toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter een aantal uitzonderingen. Op
grond van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld de infectie wet) kan de zwijgplicht van de
zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een
ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde
gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met
andere zorgverleners (bijvoorbeeld een gynaecoloog).

Uitwisseling gegevens:
De Peppelaer verloskundig centrum wisselt, nadat je hiervoor gericht
toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de
overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg, huisarts en
jeugdgezondheidszorg. Ben je bij de gynaecoloog geweest dan deelt die op zijn beurt een
terugkoppeling met de praktijk. Zo weten wij precies wat de bevindingen en het
behandelplan van de gynaecoloog zijn of zijn geweest.
Aan het begin van de zwangerschap bespreken wij jouw zwangerschap met een
gynaecoloog. Dit is om een gezamenlijk gedragen behandelplan op te stellen en om
onnodige consulten te voorkomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met je apotheek en je behandelend
medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan je heeft
voorgeschreven, maar ook om evt intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen
andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij
als praktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van je dossier:
Als je een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van je
medische voorgeschiedenis. Je medische voorgeschiedenis staat in je patiëntendossier. Het
is gebruikelijk dat je oude verloskundige het dossier overdraagt aan de nieuwe
verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen
een maand, nadat je gevraagd hebt om het dossier over te dragen.

Toestemmingsformulier:
Als je je aanmeldt bij ons voor begeleiding van je zwangerschap sturen we je per mail een toestemmingsformulier privacybeleid toe. Wij vragen je dit formulier goed door te lezen, uit te printen, bij akkoord te ondertekenen en mee te brengen naar je eerste afspraak bij ons. Dit formulier zullen wij in je dossier bewaren.

Verwerkers:
Wij als praktijk geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen (verwerkers) waarmee we wel
een overeenkomst hebben maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
je persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:
De Peppelaer verloskundig centrum bewaart persoonsgegevens niet
langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de
wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de
laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid
van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.

Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Ons software systeem, Orfeus, is NEN 7510-gecertificeerd. Dat betekent dat zij voldoen aan de landelijke normen voor informatiebeveiliging in de zorg.
Orfeus heeft een protocol voor datalekken: dit is een intern protocol datalekken waarmee zij zorgen dat wij bij een door hen veroorzaakt datalek in Orfeus Online zo snel en volledig mogelijk wordt geïnformeerd.
Wij zijn verplicht een register bij te houden van datalekken.
Het softwareprogramma is beveiligd met verschillende wachtwoorden, die elk jaar gewijzigd worden. Deze wachtwoorden zijn alleen bekend bij de verloskundigen en assistentes van de praktijk.
Onze telefoons zijn alleen toegankelijk met een pincode.

Rechten omtrent je gegevens:
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke we van je
hebben vastgelegd*. Tevens kan je bezwaar maken tegen verwerking van jouw
persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb
je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct
aan een andere partij, indien gewenst.
*(Hieraan kan alleen worden tegemoet gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander
niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard
moeten blijven. Wij hoeven ook niet aan dit verzoek te voldoen als er sprake is van of een vermoeden
is van een klacht of conflict).
Na de geboorte van je kindje hangen wij de geboortekaartjes op in onze wachtkamer. Mocht je
hiertegen bezwaar hebben meld het ons dan, het kaartje wordt dan niet opgehangen en zodoende
niet zichtbaar voor andere cliënten uit onze praktijk.

Klachten:
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je
hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier met ons niet uit dan vinden wij dat
natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan ook het recht een klacht in te dienen bij De Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Heb je klachten over onze verloskundige hulpverlening of over de bejegening door één van
ons, dan staan wij er voor open om dit met je te bespreken. Levert dit gesprek niets op of
zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan een
klachtenfunctionaris van het CBKZ ((Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

Contact:
De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 16.30 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 088 - 024 51 23. U kunt ook een
mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl .

DIRECT EEN KLACHT INDIENEN
Wilt u direct een klacht indienen? Dan kunt u dit het best doen via het online
klachtenformulier. Eventueel kan dit ook per post. Stuur uw klacht naar: CBKZ, t.a.v.
Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.
Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt,
kan je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke
instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende
uitspraak.
www.geschilleninstantieverloskunde.nl
Het is altijd mogelijk je klacht aan een andere instantie voor te leggen.

Wijzigingen in deze privacy verklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent.
Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan
contact met ons op.


Lees meer